PRAVIDLA HRY O CENY "VELKÁ HRA O CENY"

1.  Obecná ustanovení
Tato pravidla určují způsob realizace a podmínky účasti ve hře o ceny "VELKÁ HRA O CENY" (dále jen: hra o ceny) pořádané společností Megasplet d.o.o., Gmajna 7, 1236 Trzin (dále jen:  pořadatel).

2.  Účel tomboly
Účelem tomboly je propagace internetového obchodu BigBanana.cz.

3.  Doba trvání tomboly
Tombola probíhá od 28.9.2023 do 12.10.2023. Losování se zúčastní všechny správně a kompletně vyplněné aplikace nebo kódy použité při nákupu až do  12.10.2023 včetně.
Tombola je zakončena vyhlášením vítězů na webových stránkách BigBanana.cz

4.  Účast ve hře o ceny
Hry o ceny se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby plnoletosti a způsobilosti k právním úkonům (dále jen: účastník).
Hry o ceny se nesmí účastnit členové, členové řídícího nebo dozorčího orgánu, zaměstnanci nebo smluvní spolupracovníci pořadatele a jejich nejbližší rodinní příslušníci (manžel/manželka nebo osoba, s níž zaměstnanec žije v právním partnerství, které je podle předpisů rovno manželství, děti nebo osvojenci, vnoučata, sourozenci a rodiče nebo adoptivní rodiče) se nesmí účastnit hry o ceny. Hry o ceny se nesmí účastnit ani osoby, které se jakýmkoliv způsobem účastní nebo radí ohledně organizace a realizace soutěže o ceny, a jejich nejbližší rodinní příslušníci, jak je uvedeno v předchozí větě.
Podmínkou účasti v tombole je, že se účastník seznámí a souhlasí s těmito pravidly hry o ceny. Účastí ve hře o ceny se má za to, že účastník souhlasí se všemi podmínkami a pravidly souvisejícími s hrou o ceny.
Nákup produktů není podmínkou účasti ve hře o ceny.

5.  Zrušení účasti ve hře o ceny
Účastník může kdykoliv do konce slosování zrušit svou účast ve hře o ceny zasláním oznámení o zrušení na e-mailovou adresu info@bigbanana.cz.

6.  Způsoby účasti ve hře o ceny
Účastníci se mohou slosování zúčastnit jedním z následujících způsobů:
a)  Automaticky nákupem v internetovém obchodě BigBanana.cz. Při nákupu jednotlivého produktu musí účastník použít kód GIVEAWAY.
Při nákupu jakéhokoli produktu v internetovém obchodě BigBanana.cz účastník po dokončení objednávky použít kód GIVEAWAY, provést všechny kroky nákupu a zaplatit za produkt nebo produkty, čímž se účastní hry o ceny.
b)  Registrací do hry o ceny tak, že účastník vyplní a odešle přihlášku, která je k dispozici na webových stránkách, odpoví na položenou otázku jasně a jednoznačně a zadá své jméno, příjmení, adresu trvalého nebo přechodného pobytu a e-mailovou adresu (dále jen: údaje).
Organizátor rozhodne podle svého uvážení, zda je odpověď vhodná. Organizátor vyloučí odpovědi:
-   které budou obsahově urážlivé,
-   jejichž obsah by mohl poškodit čest nebo dobré jméno pořadatele, jeho produktů a značky,
-   které budou obsahovat informace z osobního nebo rodinného života identifikovatelné osoby a mohou poškodit její pověst,
-   které jiným způsobem nepřípustně zasahují do soukromí, osobnostních práv nebo jiných práv konkrétní osoby,
-   podněcování k jednání představujícímu trestný čin nebo trestný čin nebo popisující takové jednání,
-   které jsou nevhodné z jiných důvodů.
Odpovědi nebudou zveřejněny.

7. Průběh tomboly
Losování se uskuteční dne 16.9.2023 a bude provedeno tříčlennou komisí určenou organizátorem (dále jen: výbor). Komise dohlíží na celý průběh hry o ceny, registraci účastníků, zrušení účasti i samotné slosování. Losování proběhne tak, že výherce bude náhodně vybrán počítačovým programem.
Slosování se účastní pouze účastníci, jejichž přihláška je kompletní, nebo účastníci, kteří správně použili kód GIVEAWAY.
Losování se uskuteční v provozovně pořadatele a je neveřejné. Celkem budou vylosováni tři výherci nebo výherci.
Výsledky losování jsou konečné a nelze se proti nim odvolat.

8. Ocenění
Organizátor udělí ceny:
●   1x nákupní poukaz v hodnotě 6000 Kč v internetovém obchodě BigBanana.cz
●   1x nákupní poukaz v hodnotě 4000 Kč v internetovém obchodě BigBanana.cz
●   1x nákupní poukaz v hodnotě 2000 Kč v internetovém obchodě BigBanana.cz
Výhru nelze vyměnit ani vybrat.
Ceny jsou nepřenosné na třetí strany.

9. Informování a vybírání cen výherců
Výherci budou informováni o ceně a o tom, jak si ji vyzvednout, e-mailem.
Pokud každý výherce z jakéhokoli důvodu neodpoví do tří pracovních dnů od obdržení oznámení o ceně (např. prohlásí, že si nepřeje přijmout cenu) a neposkytne organizátorovi všechny požadované informace, bude se mít za to, že svou účast v soutěži o ceny zruší a vzdává se svého práva na cenu.
Výherci obdrží svou cenu e-mailem nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků. V případě technických nebo jiných problémů si organizátor vyhrazuje právo prodloužit lhůtu pro zaslání a informovat výherce e-mailem.
Organizátor si vyhrazuje právo neudělit ceny, pokud:
-   vzniknou pochybnosti o totožnosti údajů,
-   účastník se účastní slosování v rozporu s pravidly hry o ceny,
-   v ostatních případech, kdy udělení ceny není možné nebo legální.
Pořadatel rovněž zveřejní výherce zveřejněním jména a příjmení na webových stránkách BigBanana.cz nejpozději 5 dnů po losování. Všichni výherci výslovně a neodvolatelně souhlasí s takovým zveřejněním.

10. Zdanění odměn
Pro daňové účely se výherce zavazuje poskytnout organizátorovi své daňové číslo, název příslušného finančního úřadu a zemi daňové rezidence nejpozději do pěti dnů od podání žádosti.
Veškeré náklady spojené s výhrou (např. náklady na uplatnění výhry, dopravu apod.) nese výherce sám.

11. Ochrana osobních údajů
Organizátor bude chránit osobní údaje v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.
Účastník jako správce umožňuje pořadateli používat a zpracovávat jeho osobní údaje pro účely:
●   realizace tomboly v souladu s těmito pravidly,
●   vyhlášení a publicita vítězů,
●   udělování nebo předávání cen.
Účastí ve hře o ceny účastník zároveň souhlasí s tím, že pořadatel může používat a zpracovávat jeho osobní údaje za účelem informování o jeho produktech, službách, propagačních akcích, hrách o ceny a dalších propagačních aktivitách. Účastník může tento souhlas kdykoli odvolat.
Organizátor se zavazuje nepředávat osobní údaje účastníků třetím stranám, pokud to není nezbytné pro realizaci hry o ceny nebo pokud je povinen tak učinit v souladu s platnými předpisy.
Organizátor bude uchovávat osobní údaje účastníků po dobu 5 let po skončení hry o ceny nebo tak dlouho, jak to vyžadují daňové předpisy nebo do odvolání uděleného souhlasu pro propagační účely.
Po uplynutí doby uchovávání organizátor vymaže nebo anonymizuje osobní údaje účastníků podle vlastního uvážení.

12. Odpovědnost
Účastník se tomboly účastní na vlastní nebezpečí.
Organizátoři a osoby podílející se na realizaci tomboly nenesou odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s cenami.
Organizátor nepřebírá žádnou odpovědnost za případné nežádoucí následky, které může účastník utrpět v důsledku účasti ve hře o ceny nebo v důsledku využití ceny.
Organizátor nepřebírá žádnou odpovědnost z důvodu nedostupnosti webových stránek, ani za jakékoliv technické chyby nebo poruchy mimo jeho kontrolu (např. výpadky sítě, výpadky proudu).
V případě okolností nezávislých na vůli pořadatele (vyšší moc) může pořadatel slosování zrušit bez jakékoliv odpovědnosti vůči účastníkům. Toto zrušení zveřejní pořadatel na webových stránkách BigBanana.cz.

13. Vyloučení ze hry o ceny
V případě porušení pravidel slosování si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit porušovatele z tomboly bez předchozího upozornění.

14. Řešení sporů
Veškeré stížnosti týkající se slosování řeší pořadatel. Pořadatel se zavazuje co nejdříve vyřešit odůvodněné stížnosti a informovat o tom stěžovatele. Veškeré spory týkající se této soutěže o ceny, které nelze vyřešit smírně, budou předloženy příslušnému soudu v Lublani.

15. Všeobecné podmínky a pravidla tomboly
Pravidla tomboly jsou zveřejněna na webových stránkách BigBanana.cz.
Pravidla vstupují v platnost dnem zahájení hry o ceny. Pořadatel si vyhrazuje právo tato pravidla měnit a doplňovat, pokud to vyžadují obsahové, technické a obchodní podmínky. Veškeré změny nebo doplnění zveřejní pořadatel na webových stránkách BigBanana.cz.
You have successfully subscribed!
This email has been registered